ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นักการภารโรง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นักการภารโรง*, -นักการภารโรง-

นักการภารโรง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักการภารโรง (n.) janitor See also: watchman, caretaker Syn. นักการ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I did have two janitors call inและฉันก็มีนักการภารโรง 2 คนลาหยุด
So, you're suggesting that I replace the entire janitorial staff with robots?สรุปว่าคือคุณกำลังแนะนำให้ฉันไล่นักการภารโรงทุกคนออกเพื่อที่จะหุ่นยนต์แทน ขอบคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นักการภารโรง
Back to top