ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นอบน้อมถ่อมตน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นอบน้อมถ่อมตน*, -นอบน้อมถ่อมตน-

นอบน้อมถ่อมตน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอบน้อมถ่อมตน (v.) be modest See also: be humble, act modestly, act humbly Syn. ถ่อมตัว, อ่อนน้อมถ่อมตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To teach man kindness and humility.เพื่อจะสอนให้ผู้คนรู้จักเมตตาและ นอบน้อมถ่อมตน.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นอบน้อมถ่อมตน
Back to top