ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นอบนบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นอบนบ*, -นอบนบ-

นอบนบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอบนบ (v.) bow See also: respect Syn. นบนอบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นอบนบ
Back to top