ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นอนแผ่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นอนแผ่*, -นอนแผ่-

นอนแผ่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอนแผ่ (v.) lie with legs spread out See also: stretch out one´s hands and legs Syn. แผ่หลา
นอนแผ่สองสลึง (adv.) lie stretched out See also: lie face up with both hands and feet stretched out Syn. นอนเหยียดยาว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
stretch out (phrv.) นอนแผ่ See also: นอนแผ่หลา Syn. spread out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Whatever. She's laying on her back, her legs are open...ไม่ว่ายังไง เธอก็นอนแผ่หลา / แล้วอ้าขาออก...
You lay on your back and let her take out that aggression on you.นายนอนแผ่อยู่ / แล้วปล่อยให้เธอระบายอารมร์กับแก
But you can't spend the rest of your life lying on your bedroom floor, listening to depressing music.แต่เธอไม่อาจใช้ชีวิตที่เหลือ นอนแผ่กับพื้น ฟังเพลงเศร้า
Bones laid out anatomically on a cold, stainless steel table.กระดูกนอนแผ่อยู่บน โต๊ะสแตนเลส สตีลเย็นเฉียบ
I struggled to shore, and fell upon the sand.ผมตะเกียกตะกายขึ้นฝั่ง นอนแผ่บนหาดทราย
I'd be lying, breathing my last through a hole in my chest.ฉันจะนอนแผ่ หายใจเฮือกสุดท้ายผ่านรูบนอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นอนแผ่
Back to top