ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นอนเจ็บ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นอนเจ็บ*, -นอนเจ็บ-

นอนเจ็บ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอนเจ็บ (v.) become sick See also: become sick, feel ill Syn. นอนป่วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นอนเจ็บ
Back to top