ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นอนทับที่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นอนทับที่*, -นอนทับที่-

นอนทับที่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอนทับที่ (adv.) lying on the place of a dead body
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, at least I don't sleep where I eat.อย่างน้อยผมก็ไม่นอนทับที่ที่ผมกิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นอนทับที่
Back to top