ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นอนซม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นอนซม*, -นอนซม-

นอนซม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอนซม (v.) lie helpless See also: sleep helplessly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lay up (phrv.) นอนซมบนเตียงเพราะเจ็บป่วย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He'll be in bed for several months, at least.คงต้องนอนซมไปอีกหลายเดือน
And that laid him up for a few months and he had to throw in the towel.นั่นทำให้เขานอนซมอยู่สองสามเดือนและเขาก็ต้องแขวนนวม
Currently, our daughter Bu Yong is deathly ill, and is bedridden, due to her being so ill, Your Highness.ขณะนี้ลูกสาวข้า บูยง ป่วยหนัก นอนซมอยู่ เธอเลยมาไม่ได้ เพค่ะ ฝ่าบาท
I've been in bed all week with pneumonia.ผมนอนซมเพราะไข้หวัดใหญ่ตลอดอาทิตย์เลย
Many years before that, one of the boys came down with the pox.ก่อนหน้านั้นเมื่อหลายปีก่อน เด็กชายคนหนึ่งก็นอนซมด้วยโรคฝีดาษ
Yeah, yeah, I know mama stays in bed a lot.ใช่ๆ พ่อรู้ แม่มักจะนอนซมบนเตียง
So, you're just gonna lie there and whimper?สรุปแกจะแค่นอนซม ครางเป็นหมา?
You remember he had that pneumonia, laying there with a fever, talking plumb out his head.จำได้มั้ยเขาเป็นปอดบวม นอนซมไข้ขึ้น เพ้อไม่ได้สติ
She's always sick after the treatments.แม่ไปบำบัดทีไรก็จะนอนซม
And it upsets me greatly to see you lying here, withering on the vine.ฉันจึงหงุดหงิดอย่างแรงที่เห็นเธอนอนซม เหี่ยวแห้งไร้ชีวิต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นอนซม
Back to top