ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นอนคว่ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นอนคว่ำ*, -นอนคว่ำ-

นอนคว่ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอนคว่ำ (v.) lie prone See also: lie on the stomach
English-Thai: HOPE Dictionary
prone(โพรน) adj. นอนคว่ำ,หมอบลง,มีใจเอนเอียง,มีแนวโน้ม,ชอบ,ลาดชัน,เอียงลาด,เหยียด,นอบน้อมเกินไป., See also: proneness n., Syn. disposed,
prostrate(พรอส'เทรท) vt. นอนคว่ำ,หมอบราบ,นอนราบ,หมดกำลัง,ถูกพิชิต. adj. นอนคว่ำ,หมอบราบ,ถูกพิชิต,หมดกำลัง, Syn. lay flat,prone,bow
prostration(พรอสเทร'เชิน) n. การนอนคว่ำ,การหมอบราบ,การนอนราบ,การหมดกำลัง,ภาวะหดหู่ใจเป็นที่สุด, Syn. exhaustion
English-Thai: Nontri Dictionary
prostrate(adj) นอนคว่ำ,หมอบราบ
prostration(n) การนอนราบ,การนอนคว่ำ,การหมอบ,การกราบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
procumbentท่านอนคว่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prone; ventricumbent๑. -นอนคว่ำ๒. -คว่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
prone (adj.) ที่อยู่ในท่านอนคว่ำ Syn. lying, prostate, recumbent
prostate (adj.) ที่อยู่ในท่านอนคว่ำ Syn. lying, recumbent
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On your stomachs. Hands behind your backs.นอนคว่ำลงไป เอามือไพล่หลังเดี๋ยวนี้
Five of the victims were found shot facedown on their beds.เหยื่อห้ารายถูกพบศพในสภาพนอนคว่ำหน้าบนเตียง
Judith Myers' nude body was found lying face-down in a pool of blood in an upstairs hallway.ร่างเปลือยของจูดิธ ไมเออร์ถูกพบนอนคว่ำหน้า จมกองเลือดอยู่บนทางเดินชั้นบน
IT'D WAKE HIM RIGHT UP. BUT I GUESS YOU CAN'T DO THAT,มันก็ทำให้เขานอนไม่ได้ แต่ชั้นเดาว่าเธอคงนอนคว่ำไม่ได้
I have been face down with a gunชั้นต้องนอนคว่ำหน้า โดยมีปืน
You have a bulging disk from sleeping on your stomach.คุณมีหมอนรองกระดูกปลิ้นจากการที่คุณนอนคว่ำไง
One here on her hand, on her arm and several on her upper torso.ไหลออกทางหลังเธอ ฉันเดาว่าเธอนอนคว่ำอยู่
You'd be lying face down in the same unmarked graveนายก็คงนอนคว่ำอยู่ในหลุมไร้ชื่อที่เดียวกับ
Take your shirt off, lie on your stomach. Come on.ถอดเสื้อออกสิ นอนคว่ำซะสิ
If the ice cream made you feel cold, this place will warm you up.เวลาที่เรากินไอติมแล้วท้องเย็น ต้องนอนคว่ำลงไปที่นี่แหละ
You can lie facedown between the sheets when you're ready.แล้วก็นอนคว่ำหน้าได้เลย เมื่อพร้อมแล้ว
It looks like they were facedown when the chisel went in.ดูเหมือนว่าเหยื่อถูกจับให้นอนคว่ำลง สิ่วถูกแทงเข้าไป สำนึกผิด?
So when I found you, you were... face down... in a pile.ตอนเจอนาย นายนอนคว่ำหน้าอยู่
They made us lie facedown in the dirt till they left.พวกมันให้เรานอนคว่ำหน้าคลุกดิน จนกระทั่งพวกมันไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นอนคว่ำ
Back to top