ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นองหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นองหน้า*, -นองหน้า-

นองหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นองหน้า (v.) have a tearful face Syn. อาบหน้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
tearfulness (n.) การมีน้ำตานองหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And blair waldorf shedding tears for the dearly departed.และแบลร์ วอลดอร์ฟ น้ำตานองหน้ากับการจากไปของผู้เป็นที่รักยิ่ง
It ends with you in tears.ตอนจบคุณน้ำตานองหน้า
# She ran to me, with tear-filled eyes ## เธอวิ่งมาหา ด้วยน้ำตานองหน้า #
You threw everything to the floor, and stormed out in tears.เธอเหวี่ยงของทุกอย่างลงพื้นและวิ่งน้ำตานองหน้าออกไป
It's just I find nothing sexier than a big black man in tears.น้ำตานองหน้า ไม่ได้น่ะ
My client was, in fact, in tears when you saw him.ความจริงแล้วลูกความของผม น้ำตานองหน้าขณะที่คุณพบเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นองหน้า
Back to top