ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นอกสารบบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นอกสารบบ*, -นอกสารบบ-

นอกสารบบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอกสารบบ (adj.) out of list Syn. นอกทำเนียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An unorthodox genealogy.วงศาคณาพันธุ์นอกสารบบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นอกสารบบ
Back to top