ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นอกสมรส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นอกสมรส*, -นอกสมรส-

นอกสมรส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอกสมรส (adj.) unlawful See also: illegal, illicit, illegitimate Syn. นอกกฎหมาย
English-Thai: HOPE Dictionary
wedlock(เวด'ลอค) n. การสมรส,ชีวิตการสมรส -Phr. (born out of wedlock เกิดนอกสมรส)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bastardบุตรนอกสมรส, ลูกไม่มีพ่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
concubineภรรยานอกสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unmarried couplesคู่สามีภรรยานอกสมรส [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
illegitimate (adj.) นอกสมรส
bastard (adj.) นอกสมรส Syn. illegitimate
illegitimate child (n.) ลูกนอกสมรส (ไม่สุภาพ)
bastard (n.) ลูกนอกสมรส (ไม่สุภาพ) Syn. illegitimate child
bastardy (n.) ลูกนอกสมรส (คำโบราณ) See also: ลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่ไม่ได้แต่งงานกัน Syn. illegitimate child
fatherless (adj.) ซึ่งเป็นลูกนอกสมรส See also: ซึ่งเป็นลูกนอกกฎหมาย Syn. bastard
illegitimate (adj.) ซึ่งเป็นลูกนอกสมรส See also: ซึ่งเป็นลูกนอกกฎหมาย Syn. bastard, fatherless
illegitimate child (n.) ลูกนอกสมรส (คำโบราณ) See also: ลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่ไม่ได้แต่งงานกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Where are you going, you bastard?อยู่ไหน ไอ้ลูกนอกสมรส
Especially when it comes to an illegitimate child.โดยเพาะอย่างยิ่งเรื่องลูกนอกสมรส
Lynette Scavo was busy meeting her husband's illegitimate daugher.ลินเน็ท สกาโว ยุ่งอยู่กับการพบ ลูกนอกสมรสของสามีของเธอ
IS THAT FEY SOMMERS' ILLEGITIMATE DAUGHTER,นั่นใช่ลูกนอกสมรส ของเฟย์ ซอมเมอร์รึเปล่านะ
A child born out of wedlock, that's big news. You wouldn't want that to come out.ลูกนอกสมรสเป็นข่าวใหญ่ คุณคงไม่ต้องการให้ข่าวนี้แพร่ออกไป
Claire Bennet, his illegitimate daughter.แคลร์ เบนเน็ต ลูกสาวนอกสมรส
It was Hong Gil Dong, the Interior Minister's illegitimate son.มันคือฮงกิลดง บุตรนอกสมรสของท่าเสนาบดีมหาดไทย
His illegitimate son...?บุตรนอกสมรสของเขา... ?
I hear he is your illegitimate son.ข้าได้ยินมาว่าเขาเป็นบุตรนอกสมรสของท่าน
Hong Gil Dong is a bastard.ฮงกิลดงเป็นลูกนอกสมรสนะ
Does that mean that Minister Hong's illegitimate son will be executed?นี่นก็หมายความว่าลูกนอกสมรสของเสนาฮง จะต้องโทษประหารอย่างนั้นหรือคะ?
Bastard. fine. swear. spill.ลูกนอกสมรส ได้ สาบาน โยนลงมา
So we can look at the community as a single dysfunctional personality, dealing with sexual infidelity, indebtedness, resentment...เอาล่ะเราสามารถมองชุมชน ในฐานะหน่วยหนึ่ง ที่มีบุคลิกภาพผิดปกติ อย่างการเผชิญหน้ากับ การมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส
And anyone not related to her survived, along with one grandchild who I think might be illegitimate.และใครที่ไม่เกี่ยวข้อง รอดชีวิต รวมถึงหลานคนหนึ่ง ซึ่งฉันคิดว่าอาจจะเป็นลูกนอกสมรส
Is that she was carrying his illegitimate child,เธอท้องลูกนอกสมรสกับเขา
Why do you always treat him like an outsider?ทำไมคุณถึงเอาแต่ทำกับเขา เหมือนเป็นลูกนอกสมรสของฉัน
You were bastard born outside the home, you cause trouble everywhere, and you can't get any acceptance from your family.คุณก็เป็นแค่ลูกนอกสมรส เป็นตัวสร้างปัญหาอยู่สม่ำเสมอ ไม่เป็นที่ยอมรับในสายตาสมาชิกครอบครัวแม้ซักคนเดียว
A child that her husband fathered outside of the home,สามีของเธอมีลูกนอกสมรส
Lady Stark thought it might insult the royal family to seat a bastard in their midst.ท่านหญิงสตาร์คคิดว่ามัน อาจดูหมิ่นราชวงศ์ ถ้าต้องนั่งร่วม กับลูกนอกสมรส
No bastard was ever refused a seat there.ไม่มีลูกนอกสมรสคนใด ถูกปฏิเสธที่นั่น
And you-- you're Ned Stark's bastard, aren't you?และเจ้า เจ้าคือลูกนอกสมรส ของเน็ด สตาร์ค ใช่ไหมล่ะ
You are the bastard though.แต่เจ้าคือลูกนอกสมรสนะ
And Lady Stark is not your mother, making you the bastard.และท่านหญิงสตาร์ค ไม่ใช่แม่ของเจ้า ทำให้เจ้าเป็นลูกนอกสมรส
Let me give you some advice, bastard.ข้าจะแนะนำเจ้า อย่างนะ ลูกนอกสมรส
What the hell do you know about being a bastard?ท่านรู้บ้าอะไรกับเกี่ยว การเป็นลูกนอกสมรส
All dwarves are bastards in their father's eyes.ในสายตาของผู้เป็นพ่อ คนแคระทุกคนก็เป็นลูกนอกสมรสทั้งนั้นแหละ
Prince Albert has no legitimate children, so as his first male nephew,เจ้าชายอัลเบิร์ทก็ทรงมีบุตรนอกสมรสเช่นกันนะ
With Albert's illegitimate children,ลูกนอกสมรสของอัลเบิร์ท เป็นลูกของภรรยาลับชาวไทย
Your bastard's mother?แม่ของลูกนอกสมรสเจ้าน่ะ
What's your story, bastard?เรื่องราวของเจ้าเป็นอย่างไร ลูกนอกสมรส
A bastard boy with nothing to inherit, off to join the ancient order of The Night's Watch, alongside his Valiant brothers-in-arms.ลูกนอกสมรส ที่ไม่มีสิทธิอะไรทั้งสิ้น เดินทางไปเข้าร่วม กลุ่มเก่าแก่ที่ ชื่อว่าไนท์วอท์ช
Do you think Ned Stark's bastard bleeds like the rest of us?เจ้าคิดว่า ลูกนอกสมรสของเน็ด สตาร์ค หลั่งเลือดเหมือนพวกเราทุกคนไหม
You broke my nose, bastard!เจ้าหักจมูกข้า เจ้าลูกนอกสมรส
King Robert's bastard son.ลูกนอกสมรส ของกษัตริย์โรเบิร์ต
You're a bastard from the North.เจ้าเป็นลูกนอกสมรส ทางเหนือ
He started asking questions. (Meows) (Man) He's found one bastard already.เขาเริ่ม สงสัยเรื่องไม่ควร เขาพบลูกนอกสมรสคนหนึ่งแล้ว
I'm not lying!ข้าไม่ได้โกหกนะ เขาบอกว่าพ่อพบลูกนอกสมรส
What do you know of King Robert's bastards?ท่านรู้อะไรบ้างเรื่อง ลูกนอกสมรสของกษัตริย์โรเบิร์ต
Some of you bear the names of proud houses, others only bastard names or no names at all.บางคนเป็นสมาชิก ตระกูลสูงศักดิ์ คนอื่นเป็นเพียงสกุลนอกสมรส หรือไม่มีสกุลใดๆเลย
Joffrey and Tommen are Jaime Lannister's bastards.จอฟฟรีย์และทอมเมน เป็นลูกนอกสมรส ของเจมี่ เลนนิสเตอร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นอกสมรส
Back to top