ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นอกฤดู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นอกฤดู*, -นอกฤดู-

นอกฤดู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอกฤดู (adv.) out of season
English-Thai: HOPE Dictionary
transient(แทรน'เชินทฺ) adj. ชั่วคราว,ไม่ถาวร,ชั่วคราว n. สิ่งที่อยู่ชั่วคราว,สภาพชั่วคราว,นอกฤดูกาล., See also: transiently adv. transientness n., Syn. brief,temporary,vagrant
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
off season rice [dry season rice]ข้าวนาปรัง, ข้าวที่ได้จากการปลูกนอกฤดูฝน โดยอาศัยการชลประทาน ปีหนึ่งอาจปลูกได้หลายครั้ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll never come to Monte Carlo out of season again.ฉันจะไม่มามอนติ คาร์โลนอกฤดูกาลอีกเลย
It's just if you're hunting out of season, we're gonna have to report you.ก็แค่ ถ้านายล่าสัตว์นอกฤดูกาล_BAR_ เราจำเป็นต้องรายงาน
So the unsub was smart enough to dump during the off season and avoid fishermen.งั้นผู้ต้องสงสัยก็ฉลาดพอตัวน่ะสิ ที่ทิ้งศพในช่วงนอกฤดูตกปลา และเลี่ยงพวกประมง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นอกฤดู
Back to top