ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นอกราชอาณาจักร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นอกราชอาณาจักร*, -นอกราชอาณาจักร-

นอกราชอาณาจักร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอกราชอาณาจักร (n.) outside the Kingdom Ops. ในราชอาณาจักร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นอกราชอาณาจักร
Back to top