ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นอกชานเรือน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นอกชานเรือน*, -นอกชานเรือน-

นอกชานเรือน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอกชานเรือน (n.) porch See also: balcony, platform Syn. นอกชาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นอกชานเรือน
Back to top