ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นลาฎ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นลาฎ*, -นลาฎ-

นลาฎ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นลาฎ (n.) forehead See also: brow Syn. หน้าผาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นลาฎ
Back to top