ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นฤเกสคี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นฤเกสคี*, -นฤเกสคี-

นฤเกสคี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นฤเกสคี (n.) lion-hearted man See also: lion-man Vishnu in his fourth incarnation (when he was half man), great warrior Syn. นรสีงห์, นคเกสรี, นฤหริ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นฤเกสคี
Back to top