ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นรกอเวจี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นรกอเวจี*, -นรกอเวจี-

นรกอเวจี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นรกอเวจี (n.) hell See also: nether world, underworld Ops. สวรรค์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now the whole world stands on the brink staring down into bloody hell.ขณะนี้โลกทั้งใบยืนปริ่มอยู่ริมขอบเหว พลางจับจ้องลงไปยังนรกอเวจี
"Do not fear the Abyss, for I am the abyss and thou shalt weep with the fervour and bliss of my love. "อย่ากลัวนรกอเวจี สำหรับผมนรกอเวจีและร่ำไห้พันครั้ง พร้อมศรัทธาแรงกล้าและความสุขอันล้นพ้นของสุดที่รักของผม
YOU HAVE A STANDARD STAR, A STANDARD CANDLE,มีมันแฮงค์ในนรกอเวจี ระหว่างชีวิตและความตาย
Sink all evil. Sink it to the ground thrice.ฝังวิญญานชั่วร้ายทั้งมวล สูบลงสู่นรกอเวจี
The Truly Evil Jiggle Butt Gang!ตอนต่อไป"ขอบเขตแห่งนรกอเวจี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นรกอเวจี
Back to top