ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นมพวง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นมพวง*, -นมพวง-

นมพวง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นมพวง (n.) big uncaged breasts See also: firm breasts, firm-breasted

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นมพวง
Back to top