ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นมนาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นมนาน*, -นมนาน-

นมนาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นมนาน (adv.) long ago See also: long time ago, old ancient Syn. นานนม, นาน, นมนานกาเล
นมนานกาเล (adv.) long ago See also: long time ago, old ancient Syn. นานนม, นาน
English-Thai: Nontri Dictionary
immemorial(adj) นมนาน,ครั้งกระโน้น,โบราณ,เก่าแก่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I saw you yesterday What do you mean 'long'?นมนานอะไรยะ เพิ่งเจอกันเมื่อวาน
Amity Island has long been known for its clean air, clear water and beautiful white-sand beaches.เกาะอามิตี้เป็นที่รู้จัก ว่ามีอากาศบริสุทธิ์ นํ้าใส... เเละหาดทรายสวยมานมนาน
It's funny that I've taught in a business school for as long as I have without ever having been asked so pointedly to say what I think a corporation is.บรรษัทคืออะไร? เรื่องตลกก็คือ ผมสอนในวิทยาลัยธุรกิจนี้มานมนาน (โจ บาดารัคโค ศาสตราจารย์วิชาจริยธรรมทางธุรกิจ วิทยาลัยธุรกิจฮาร์วาร์ด) แต่ไม่เคยถูกตั้งคำถามจัง ๆ อย่างนี้เลยว่า
(chuckles) NO NEED TO REHASH DETAILS OF DECADES PAST.ไม่มีประโยชน์จะมารื้อฟื้นเรื่องที่ผ่านมานมนานแล้ว
Who gave it order, meaning, and even faith... to thousands of years of loyal subjects!ด้วยการกระทำที่ดีและศรัทธา สายเลือดข้าทำดีมานมนาน แต่บัดนี้ถูกเจ้าต่อว่า
♪ It's a wonderful town ♪ ♪ I love New York ♪#เมืองนี้สุขสมนมนาน ฉันรักนิวยอร์ค#
I've always wanted to write a song.ฉันอยากจะเขียนเพลงมานมนานละ
You're gonna kill me over ancient history?นายจะฆ่าฉันเพื่ออดีตอันนมนาน
How long have you been with me? Seven years, sir.เธออยู่กับฉันมนานเท่าไหร่N7 ปีครับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นมนาน
Back to top