ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นมกล่อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นมกล่อง*, -นมกล่อง-

นมกล่อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นมกล่อง (n.) UHT milk
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, sorry to bother you folks.Can you spare some milk?ขอโทษครับ พอมีนมกล่องเหลือมั้ย
Hurry me a carton!เร็วเข้า โยนมาเลย นมกล่องนึง
I mixed a little something into the cartons of milk the two of them were drinking.ครูได้ผสมอะไรนิดหน่อย... ...ลงในนมกล่องที่เธอสองคนกำลังดื่ม
I mixed a little something into the cartons of milk the two of them were drinking.ครูได้ผสมอะไรนิดหน่อย ลงในนมกล่องที่เธอสองคนกำลังดื่ม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นมกล่อง
Back to top