ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นนทบุรี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นนทบุรี*, -นนทบุรี-

นนทบุรี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นนทบุรี (n.) Nonthaburi Syn. จังหวัดนนทบุรี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นนทบุรี
Back to top