ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นนตรา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นนตรา*, -นนตรา-

นนตรา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นนตรา (n.) Carn See also: horse tamarind Syn. ต้นกระถิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นนตรา
Back to top