ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นขลิขิต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นขลิขิต*, -นขลิขิต-

นขลิขิต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นขลิขิต (n.) parentheses Syn. วงเล็บ, เครื่องหมายวงเล็บ
English-Thai: Nontri Dictionary
bracket(n) วงเล็บ,นขลิขิต,ที่เท้าแขน,ที่ค้ำ
parenthesis(n) วงเล็บ,นขลิขิต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นขลิขิต
Back to top