ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นกแร้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นกแร้ง*, -นกแร้ง-

นกแร้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นกแร้ง (n.) vulture Syn. อีแร้ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
vulture (n.) นกแร้ง See also: อีแร้ง, แร้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A pious vulture of the law...นกแร้งในคราบของกฏหมาย
If the hawks don't make a quick lunch of you, then the buzzards will.ถ้านกเหยี่ยวไม่โฉบเจ้าไปกินตอนมื้อเที่ยง พวกนกแร้งก็ต้องสอย
And if the buzzards don't get you the dingoes wait in the trees and as you fly by they...แต่ถ้าพวกนกแร้งยังไม่สอย ...ก็พวกหมาป่าที่ซุ่มคอยอยู่ตามพุ่มไม้ พอพวกเจ้าบินผ่าน มันก็...
And those agents, those vultures are just waiting for him.แล้วก็พวก เอเยน พวกนั้น ทำอย่างกับพวกนกแร้ง กำลังรอ เด็กเตอร์
Uh, let me guess.ขอผมเดานะ คุณศึกษานกแร้ง
A frightened Franco seeks help from Hitler and his Condor Legion, led by Von Richthofen, cousin of the Red Baron himself.ส่วนฟรังโกผู้หวาดกลัว ได้ไปขอความช่วยเหลือจากฮิตเลอร์ กับกองพันนกแร้งของเขา ที่นำโดยฟอน ริชทอเฟิน ผู้เป็นญาติของเรดบารอนเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นกแร้ง
Back to top