ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นกปากซ่อม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นกปากซ่อม*, -นกปากซ่อม-

นกปากซ่อม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นกปากซ่อม (n.) snipe
English-Thai: HOPE Dictionary
snipe(สไนพฺ) n. นกปากซ่อม,การดักยิง,ผู้ที่น่าเหยียดหยาม,ก้นบุหรี่หรือซิการ์ vi. ล่านกดังกล่าว,ดักยิง,ดักโจมตี,ใส่ร้ายป้ายสี (โดยเฉพาะการทำอย่างลับ ๆ), See also: sniper n.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นกปากซ่อม
Back to top