ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นกตะขาบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นกตะขาบ*, -นกตะขาบ-

นกตะขาบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นกตะขาบ (n.) Coracius affinis (Coraciidae) See also: Burmese roller
English-Thai: Nontri Dictionary
jay(n) นกตะขาบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นกตะขาบ
Back to top