ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นกขุนทอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นกขุนทอง*, -นกขุนทอง-

นกขุนทอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นกขุนทอง (n.) hill myna See also: Gracula religiosa
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hill mynaนกขุนทอง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
myna (n.) นกขุนทอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come from three generations as dumb as rocks.พวกลูกนกแก้วนกขุนทองมาเกิดน่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นกขุนทอง
Back to top