ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธูปไม้ระกำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธูปไม้ระกำ*, -ธูปไม้ระกำ-

ธูปไม้ระกำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธูปไม้ระกำ (n.) joss-sticks make of wintergreen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธูปไม้ระกำ
Back to top