ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธูปแพเทียนแพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธูปแพเทียนแพ*, -ธูปแพเทียนแพ-

ธูปแพเทียนแพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธูปแพเทียนแพ (n.) four pairs of joss-sticks and candles for paying homage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธูปแพเทียนแพ
Back to top