ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธุรกิจท่องเที่ยว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธุรกิจท่องเที่ยว*, -ธุรกิจท่องเที่ยว-

ธุรกิจท่องเที่ยว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธุรกิจท่องเที่ยว (n.) tourism Syn. ธุรกิจการท่องเที่ยว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
tourism (n.) ธุรกิจท่องเที่ยว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Looks like you're in the travel business now, huh?ดูเหมือนนายจะอยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวแล้วสิ
They basically handle all of B% R's commercial travel, so every private jet, car, boat, hotel, housing, everything goes through them.จัดการเรื่องทุกอย่างทั้งหมด เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวของ BR เครื่องบินส่วนตัว,รถยนต์,เรือ, ที่พัก ไม่ว่าอะไรผ่านที่นี่หมด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธุรกิจท่องเที่ยว
Back to top