ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธุรกิจค้าส่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธุรกิจค้าส่ง*, -ธุรกิจค้าส่ง-

ธุรกิจค้าส่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธุรกิจค้าส่ง (n.) wholesale business Syn. ธุรกิจขายส่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธุรกิจค้าส่ง
Back to top