ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธาตุโบรอน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธาตุโบรอน*, -ธาตุโบรอน-

ธาตุโบรอน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธาตุโบรอน (n.) boron

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธาตุโบรอน
Back to top