ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธาตุแฟรนเซียม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธาตุแฟรนเซียม*, -ธาตุแฟรนเซียม-

ธาตุแฟรนเซียม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธาตุแฟรนเซียม (n.) francium

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธาตุแฟรนเซียม
Back to top