ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธาตุสถูป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธาตุสถูป*, -ธาตุสถูป-

ธาตุสถูป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธาตุสถูป (n.) relies pagoda See also: stupa or chedi containing relics, reliquary stupa, receptacle for relies, phochadee Syn. ธาตุเจดีย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธาตุสถูป
Back to top