ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธาตุฟอสฟอรัส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธาตุฟอสฟอรัส*, -ธาตุฟอสฟอรัส-

ธาตุฟอสฟอรัส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธาตุฟอสฟอรัส (n.) phosphorus
English-Thai: HOPE Dictionary
phosphorus(ฟอส'เฟอเริส) n. ธาตุฟอสฟอรัส
English-Thai: Nontri Dictionary
phosphorus(n) ธาตุฟอสฟอรัส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Red phosphorus in the presence of moisture and accelerated by heat yields phosphorus hydride.ความดันธาตุฟอสฟอรัส ความเปียกชื้นและด้วยความร้อนสูง ผลลัพธ์ฟอสฟอรัสไฮไดรด์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธาตุฟอสฟอรัส
Back to top