ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธัมสังเวค

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธัมสังเวค*, -ธัมสังเวค-

ธัมสังเวค ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธัมสังเวค (n.) grief in laws Syn. อารมณ์ของพระอรหันต์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธัมสังเวค
Back to top