ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธัมธิติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธัมธิติ*, -ธัมธิติ-

ธัมธิติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธัมธิติ (n.) the existence of spontaneity or of congeniality

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธัมธิติ
Back to top