ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธัญญาหาร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธัญญาหาร*, -ธัญญาหาร-

ธัญญาหาร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธัญญาหาร (n.) rice See also: cereals
English-Thai: Nontri Dictionary
cereal(adj) เกี่ยวกับธัญญาหาร,เกี่ยวกับพืชพันธุ์,เกี่ยวกับข้าว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Niroog, the fertility god.นี่รู้ค เทพธัญญาหาร ผมชอบมองจัง
Having made grain the yeast of life, we multiplied the number of varieties and learned to adapt them to our soils and climates.หลังธัญญาหารแห่งชีวิตกำแรก เราได้ทวีคูณความหลากหลายของมัน ปรับปรุงมันให้เข้ากับดินและสภาพอากาศ
A fleet of trucks from every corner of the country brings in tons of grain, soy meal and protein-rich granules that will become tons of meat.ขบวนรถบรรทุกจากทั้งประเทศขนธัญญาหารนับตัน ถั่วเหลือง และโปรตีนอัดเม็ด ซึ่งจะกลายไปเป็นเนื้อหลายตัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธัญญาหาร
Back to top