ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธัญญชาติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธัญญชาติ*, -ธัญญชาติ-

ธัญญชาติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธัญญชาติ (n.) paddy See also: corn-husk

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธัญญชาติ
Back to top