ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธัญชาติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธัญชาติ*, -ธัญชาติ-

ธัญชาติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธัญชาติ (n.) paddy See also: corn-husk Syn. ธัญญชาติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธัญชาติ
Back to top