ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธราธาร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธราธาร*, -ธราธาร-

ธราธาร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธราธาร (n.) Vishnu Syn. พระวิษณุ, พระนารายณ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธราธาร
Back to top