ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธรรมเจดีย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธรรมเจดีย์*, -ธรรมเจดีย์-

ธรรมเจดีย์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธรรมเจดีย์ (n.) doctrinal shrine See also: dharma stupa, stupa of sacred writings of a religion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธรรมเจดีย์
Back to top