ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธรรมารมณ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธรรมารมณ์*, -ธรรมารมณ์-

ธรรมารมณ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธรรมารมณ์ (n.) mental-data element See also: having the element of the Law or of existence, appellation for the Buddha whose essence is Law Syn. ธรรมธาตุ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธรรมารมณ์
Back to top