ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธรรมสังเวช

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธรรมสังเวช*, -ธรรมสังเวช-

ธรรมสังเวช ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธรรมสังเวช (n.) grief in laws Syn. ธัมสังเวค, อารมณ์ของพระอรหันต์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธรรมสังเวช
Back to top