ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธรรมยุต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธรรมยุต*, -ธรรมยุต-

ธรรมยุต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธรรมยุต (n.) Dhammyuttika See also: sect of Buddhist monks, sub-sect of the Thai theravada school of Buddhism Syn. ธรรมยุติกนิกาย
ธรรมยุติกนิกาย (n.) Dhammyuttika See also: sect of Buddhist monks, sub-sect of the Thai theravada school of Buddhism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธรรมยุต
Back to top