ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธรรมประติรูป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธรรมประติรูป*, -ธรรมประติรูป-

ธรรมประติรูป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธรรมประติรูป (n.) counterfeit of moral rectitude See also: synthetic dharma Syn. ธรรมปลอม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธรรมประติรูป
Back to top