ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธรรมนิยาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธรรมนิยาม*, -ธรรมนิยาม-

ธรรมนิยาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธรรมนิยาม (n.) the certainty of nature and of nature´s laws

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธรรมนิยาม
Back to top