ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธรรมนิยม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธรรมนิยม*, -ธรรมนิยม-

ธรรมนิยม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธรรมนิยม (n.) law observance
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
humanitarianismมนุษยธรรมนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
meritocracyคุณธรรมนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Multiculturalismพหุวัฒนธรรมนิยม [TU Subject Heading]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธรรมนิยม
Back to top