ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธรรมนิตย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธรรมนิตย์*, -ธรรมนิตย์-

ธรรมนิตย์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธรรมนิตย์ (n.) moral person See also: lawful person Syn. ผู้เที่ยงธรรม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธรรมนิตย์
Back to top