ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธรรมธาดา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธรรมธาดา*, -ธรรมธาดา-

ธรรมธาดา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธรรมธาดา (n.) law-supporter See also: the great upholder of dharma, moral person Syn. ผู้ทรงธรรม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธรรมธาดา
Back to top